શ્રી સદગુરુ સ્કૂલ ઠળિયા દ્વારા ગાંધીજયંતિની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી